Mex – Dortmund

May 2007: Kapotski plays at Mex – Dortmund. A Photo-report by Tim Jansen